YouBeauty FOREO Rules and Terms Giveaway Official

YouBeauty FOREO Rules and Terms Giveaway Official

Dorothy Atkins

Dorothy Atkins | Redaksi | E-mail

YouBeauty 185 Madison Avenue, 7Fl, New York, New York 10016

YouBeauty FOREO Peraturan Dan Terma Pengesahan Rasmi ("Peraturan Rasmi")

TIDAK PEMBELIAN TIDAK MEMBUAT ATAU MENANG. A PEMBELIAN TIDAK MENINGKATKAN PERJALANAN PEMENANG.

1. Kelayakan. The Giveaway YouBeauty ("Giveaway") dibuka kepada penduduk sah di A.S. yang berusia sekurang-kurangnya 18 tahun pada waktu masuk. Pekerja YouBeauty ("Penaja") syarikat, anak-anak syarikat, sekutu dan ejen mereka, serta ahli keluarga dan ahli keluarga terdekat setiap orang yang tidak layak tidak layak. Giveaway tertakluk kepada semua undang-undang dan peraturan persekutuan, negeri dan tempatan yang terpakai dan tidak sah jika dilarang oleh undang-undang.

2. Perjanjian kepada Peraturan. Dengan memasuki Giveaway anda bersetuju untuk sepenuhnya dan tanpa syarat terikat oleh Peraturan Rasmi dan oleh Dasar Privasi Penaja, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda memenuhi syarat kelayakan yang dinyatakan di sini. Di samping itu, anda bersetuju untuk menerima keputusan Penaja, sebagai muktamad dan mengikat kerana ia berkaitan dengan kandungan Pemberian.

3. Tempoh Pemberian. Penyertaan akan diterima bermula pada 20 Oktober 2015 Waktu Standard Timur ("EST") dan berakhir pada 20 November 2015 pada 11:59 EST ("Tarikh Akhir"). Lukisan itu akan diadakan pada hari selepas Tarikh Akhir.

4. Kemasukan. Giveaway boleh dimasukkan dengan melengkapkan borang penyertaan dalam talian yang boleh ditempatkan di portal www.our. Agar kemasukan untuk layak mendapat hadiah itu mesti lengkap dan tepat. Dengan memasuki Giveaway anda mengesahkan bahawa anda memenuhi semua syarat kelayakan dan bahawa anda telah membaca dan mematuhi Peraturan Rasmi dan dasar privasi penaja. Dengan memasuki Giveaway ini, anda bersetuju dengan perkongsian maklumat anda dengan FOREO yang boleh menghubungi anda melalui e-mel dengan maklumat tentang produk mereka yang mungkin menarik minat anda. Penyertaan yang tidak lengkap atau tidak mematuhi Peraturan Rasmi atau spesifikasi boleh dibatalkan kelayakan mengikut budi bicara Penaja. Hanya satu catatan bagi setiap orang dibenarkan. Penaja mempunyai hak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kelayakan mana-mana individu yang mengecualikan atau cuba untuk menganggu proses kemasukan atau operasi pemberi tawar atau laman web atau melanggar Peraturan Rasmi dan membatalkan penyertaan untuk apa-apa sebab, termasuk, tetapi tidak terhad kepada (i) pelbagai entri dari pengguna yang sama dari alamat IP yang berbeza; (ii) berbilang penyertaan dari komputer yang sama melebihi yang dibenarkan oleh peraturan Giveaway; atau (iii) penggunaan bot, makro atau skrip atau cara teknikal lain untuk memasuki.

5. Hadiah. Hadiah ini adalah pilihan pemenang sama ada berus SKEARE FOREO Luna atau berus gigi silikon FOREO Issa ("Hadiah"). Kemenangan anda bergantung kepada jumlah penyertaan yang layak diterima. Nilai runcit anggaran ("ARV") hadiah adalah $ 199, ARV daripada jumlah hadiah hadiah ialah $ 199. Sebarang dan semua perbelanjaan berkaitan Hadiah, termasuk tanpa batasan apa-apa dan semua cukai persekutuan, negeri dan tempatan hendaklah menjadi tanggungjawab utama Pemenang. Tiada pemindahan, setara tunai atau penggantian Hadiah dibenarkan. Penaja, mengikut budi bicara mutlak Penaja, boleh menggantikan Hadiah dengan nilai yang sama atau lebih besar. Penerimaan hadiah merupakan kebenaran untuk Penaja untuk menggunakan nama, kesamaan, dan kemasukan pemenang untuk tujuan pengiklanan dan perdagangan tanpa pampasan lebih lanjut, kecuali dilarang oleh undang-undang.

6. Pemilihan dan pemberitahuan pemenang. Akan ada satu Pemenang yang dipilih pada lukisan rawak di bawah pengawasan FOREO. Tarikh lukisan akan menjadi hari selepas Tarikh Akhir Berikan. Kemenangan anda bergantung kepada bilangan penyertaan yang layak diterima. Pemenang akan dimaklumkan melalui e-mel oleh FOREO di alamat e-mel yang disenaraikan di dalam borang penyertaan dalam talian dalam tempoh tujuh (7) hari perniagaan selepas pemilihan pemenang. Dengan memasuki Giveaway anda bersetuju dengan pemberitahuan sedemikian. Penaja tidak mempunyai liabiliti untuk kegagalan pemenang untuk menerima notis memenangi jika kegagalan tersebut disebabkan oleh spam pemenang, tetapan e-mel sampah atau tetapan keselamatan lain yang menghalang pemenang untuk menerima e-mel pemberitahuan pemenangnya, atau kepada peruntukan pemenang yang salah atau tidak maklumat hubungan yang tidak berfungsi. Sekiranya pemenang yang dipilih tidak boleh dihubungi, tidak layak, atau gagal menuntut hadiah dalam tempoh 15 hari dari pemberitahuan pemenang masa dihantar, Hadiah boleh dibatalkan dan pemenang alternatif boleh atau tidak boleh dipilih. Resit oleh pemenang hadiah yang ditawarkan dalam Giveaway ini dikondisikan apabila mematuhi mana-mana dan semua undang-undang dan peraturan persekutuan dan negeri. SEBARANG PELANGGARAN PERMAINAN RASMI INI SEMAKIN PEMENANGAN (PADA PENYELESAIAN TANPA SPONSOR) AKAN BERTANGGUNGJAWAB PADA TANGGUNGAN PEMENANG WINNER SEPERTI PEMENANG PENAWARAN DAN SEMUA PRIVILEGEN SEBAGAI PEMENANG AKAN DIBENARKAN SEGERA TERMINASI.

7. Hak yang Diberikan oleh anda. Dengan memasuki pertandingan ini, anda memahami bahawa Penaja sesiapa yang bertindak bagi pihak Penaja, atau pemegang lesennya, pengganti dan penerima serah haknya akan mempunyai hak, jika dibenarkan oleh undang-undang, tanpa apa-apa notis selanjutnya, mengkaji semula atau membenarkan untuk mencetak, menyiarkan, menyiarkan, mengedar, dan menggunakannya di seluruh dunia dalam mana-mana media yang kini diketahui atau selepas ini selama-lamanya dan di seluruh Dunia, kemasukan anda, termasuk, tanpa batasan, nama kemasukan, pemotretan, gambar, suara, rupa, imej atau pernyataan mengenai Pemberian, dan maklumat biografi sebagai berita, publisiti atau maklumat dan untuk perdagangan, pengiklanan, perhubungan awam dan tujuan promosi tanpa pampasan lanjut.

8. Pembatalan. Penaja merizab hak, mengikut budi bicaranya sendiri untuk membatalkan, menamatkan, mengubah suai atau menangguhkan Pemberhentian sekiranya berlaku penipuan, rasuah atau masalah teknikal yang menghalang pentadbiran pemberian yang betul.Dalam kes pembatalan, hadiah yang tidak dituntut tidak akan diberikan.

9. Kerosakan. Penaja mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dari mana-mana peserta yang dengan sengaja melemahkan operasi sah laman web Penaja atau operasi sah Pemberhentian.

10. Surat berita. Dengan memasuki Giveaway anda bersetuju menerima surat berita e-mel secara berkala daripada Penaja. Anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi ini pada bila-bila masa dengan mengklik pautan berhenti melanggan dalam surat berita.

11. SIARAN DAN PEMBATASAN LIABILITI. Saya dengan ini membebaskan SPONSOR, AFFILIATES, PEMILIK, PERWAKILAN, EJEN, dan pekerja, dari dan terhadap apa-apa tuntutan, KERUGIAN, ATAU LIABILITI dari apa-apa jenis, TERMASUK KESALAHAN, KEMATIAN, ATAU HADAPAN HADAPAN ORANG, ATAU SEPENUHNYA, KERUGIAN LAIN, yang saya atau sesiapa boleh menderita SEBAGAI keputusan (i) PARTI saya dalam promosi ini; (ii) PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI SAYA UNTUK TUJUAN ADVERTISING ATAU PERDAGANGAN; (iii) ANUGERAH, penerimaan, PENGGUNAAN, ATAU MISUSAN dari mana-mana hadiah; (IV) kegagalan teknikal apa-apa jenis, termasuk tetapi tidak terhad kepada kegagalan komputer, kabel, rangkaian, perkakasan atau perisian mana-mana; (V) ketiadaan atau ketidakupayaan apa-apa penghantaran atau perkhidmatan telefon atau Internet; (VI) campur tangan manusia yang tidak dibenarkan di mana-mana bahagian proses kemasukan atau Promosi; (VII) kesalahan elektronik atau manusia yang mungkin berlaku dalam pentadbiran Promosi atau pemprosesan penyertaan. Saya juga bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Penaja dan ahli gabungannya, pemilik, wakil, ejen dan pekerja dari sebarang tuntutan, ganti rugi atau perbelanjaan yang terhasil daripada atau berkaitan dengan Hadiah atau Promosi tersebut. Saya menerima Hadiah "sebagaimana adanya" dan saya faham bahawa Penaja tidak memberi jaminan, perwakilan atau jaminan mengenai Hadiah.

12. Pertikaian. Pemberian ini dikawal oleh undang-undang New York, tanpa menghormati konflik undang-undang doktrin. Sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam Pemberian ini, peserta bersetuju bahawa sebarang dan semua pertikaian yang tidak dapat diselesaikan di antara pihak-pihak, dan sebab-sebab tindakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Pemberian ini, akan diselesaikan secara individu, tanpa menggunakan sebarang tindakan kelas , semata-mata sebelum mahkamah yang terletak di NY mempunyai bidang kuasa. Selanjutnya, dalam mana-mana pertikaian sedemikian, tidak akan ada peserta yang dibenarkan untuk mendapatkan anugerah, dan dengan ini mengetepikan semua hak untuk menuntut ganti rugi punitif, sampingan atau berbangkit, termasuk yuran peguam yang berpatutan, selain daripada perbelanjaan sebenar (iaitu kos yang berkaitan dengan memasuki Giveaway ini), dan peserta seterusnya mengetepikan semua hak untuk mengalami kerosakan yang berlipat ganda atau meningkat.

13. Dasar Privasi. Dengan memasuki Pemberian ini, anda bersetuju dengan terma dasar privasi penaja yang boleh dikaji semula dengan mengklik di sini.

14. Senarai Pemenang. Untuk nama pemenang, sila hubungi kami di editorial @ portal kami dan dalam baris subjek jenis email "Permintaan Senarai Pemenang".

15. Maklumat Hubungan Penaja. Penaja boleh dihubungi melalui mel pada Penaja, 185 Madison Ave, 7th Fl., New York, NY, USA atau e-mel adalah editorial @ portal kami;

Berkongsi Dengan Rakan-Rakan Anda

Artikel Yang Berkaitan

add